Aanvullende voorzieningen voor de overheidsdienaren en de aangemelde gelijkgestelden

Procedure tegemoetkoming >

Procedure verzoek gunstgave >

Introductie

De Regering heeft besloten, dat de ziektekostenvoorziening van overheidsdienaren en gelijkgestelden onder de werkingssfeer van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013, no. 3, hierna te noemen BVZ) komt te vallen en dat daarbij tevens in een aanvullend pakket met medische en niet-medische voorzieningen wordt voorzien, voor die voorzieningen die niet in de BVZ worden verzekerd, maar die de Regering aan haar personeel wenst toe te kennen, conform de huidige ziektekostenvoorziening die wordt geregeld in de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 165). Deze aanvullende voorzieningen zijn neergelegd in een Landsbesluit, houdende algemene maatregelen (Landsbesluit h.a.m. aanvullende voorzieningen).

Met de inwerkingtreding van de BVZ voor de overheidsdienaren en gelijkgestelden zal de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 165) en de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 249, hierna te noemen FZOG) komen te vervallen en zal het Landsbesluit h.a.m., regelende eerder vermelde aanvullende voorzieningen, in werking treden.

De uitvoerder van de regelingen is de Sociale Verzekeringsbank.

Voor de BVZ is de Inspectie der Belastingen belast met de heffing van premies en de Ontvanger met het innen van de premies.

Wie komen in aanmerking voor de aanvullende voorzieningen?

I. De actieve rechthebbenden:

 1. De overheidsdienaren en hun gezinsleden.
 2. Het bijzonder onderwijspersoneel en hun gezinsleden.
 3. De gelijkgestelden en hun gezinsleden, voor zover dit uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt door hun werkgevers.
 4. De ministers en statenleden en hun gezinsleden.
 5. Het overig personeel: alle andere werknemers op wie ingevolge enige wettelijke bepaling of beslissing van het bevoegde gezag van  toepassing is.

II. De inactieve rechthebbenden:

 1. De overheidsgepensioneerden en hun gezinsleden, hieronder vallen:
  a. De gewezen overheidsdienaar, het gewezen bijzonder onderwijspersoneel, de gewezen gelijkgestelde en het gewezen overig personeel, die  is ontslagen door toepassing van de VUT-regeling, dan wel door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, als genoemd in de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.
  b. De gewezen staatssecretaris, de gewezen (gevolmachtigde) minister en de gewezen Statenlid, die is ontslagen door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, conform de voor hem van toepassing zijnde pensioenverordening met de standplaats Curaçao.
  c. De gewezen gezaghebber van het eilandgebied Curaçao, de gewezen gedeputeerde van het eilandgebied Curaçao en de gewezen eilandraadslid van het eilandgebied Curaçao.
  d. De weduwe/weduwnaar en/of wees van de hierboven genoemde personen.
 2. Het gewezen personeel, dat gedurende zijn dienstverband/ambtsvervulling, om medische gronden volledig is afgekeurd om arbeid te verrichten.
 3. Het gewezen personeel betrokken bij een bedrijfsongeval, waarvan het bedrijfsongeval werd goedgekeurd.

Voor de inactieve rechthebbenden geldt dat hun rechten vervallen, indien zij langer dan 1 jaar onafgebroken buiten het Land Curaçao  verblijven.

Gezinsleden

Onder gezinsleden voor de aanvullende voorzieningen verstaan we:

 • De echtgenoot/echtgenote.
 • Minderjarige kinderen, die niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest.
 • Meerderjarige kinderen, die niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest en indien men kindertoelage geniet.
 • Minderjarige stief- en pleegkinderen van de rechthebbende die niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest, voor zover die kinderen geheel te zijnen laste komen, alsmede kinderen als evenbedoeld die meerderjarig zijn en ten behoeve van wie hij kindertoelage geniet.

 Aanvullende voorzieningen

De aanvullende voorzieningen voor actieve rechthebbenden bestaan uit:

 • tandheelkundige behandeling aanvullend op BVZ, met een maximale voorschot regeling tot NAf. 3.000,00 per jaar voor de hoofdverzekerde en zijn/haar gezin. Het voorschot wordt renteloos verstrekt en wordt later bij de rechthebbenden verhaald;
 • ziekenhuiszorg: eerste en tweede klas ziekenhuisligging, afhankelijk van de bezoldigingsschaal die van toepassing is;
 • bevallingskosten en kraamzorg specifiek met betrekking tot de klasseligging;
 • thuiszorg: waaronder dient te worden verstaan gezinszorg, die verstrekt wordt door een thuiszorgorganisatie, op aanvraag van de behandelende medicus, na verkregen machtiging vooraf van de medisch adviseur van de SVB;
 • hulpmiddelen voor het gezichtsvermogen waaronder brillen en contactlenzen.Voor de rechthebbende met een jaarinkomen t/m NAf. 12.000,00, bedraagt de vergoeding maximaal NAf. 110,00 voor montuur en witte glazen conform voorschrift om de twee jaar. Voor rechthebbenden met een jaarinkomen boven NAf. 12.000,00, bedraagt de vergoeding maximaal NAf. 200,00 voor montuur en witte glazen conform voorschrift om de twee jaar. Gekleurde glazen worden niet vergoed;
 • het recht op vergoeding van de ticketkosten (heen en terug) voor samenwonende gezinsleden, indien een rechthebbende naar verwachting op medische gronden langer dan 2 maanden ziek is in het buitenland en
 • de werkelijke kosten van de begrafenis in geval van overlijden ten gevolge van een bedrijfsongeval, doch ten hoogste tot het bedrag van NAf. 7.000,00.

De aanvullende voorziening voor inactieve rechthebbenden bestaat uit:

ziekenhuiszorg: tweede klas ziekenhuisligging, afhankelijk van de bezoldigingsschaal die van toepassing is.

Klasseligging ziekenhuis

Voor de actieve rechthebbenden geldt:

 • Het personeel in de schalen 6 t/m schaal 9 (van de voor hen van toepassing zijnde bezoldigingsregeling) en hun gezinsleden hebben recht op tweede klas.
 • Het personeel in de schalen 10 en hoger (van de voor hen van toepassing zijnde bezoldigingsregeling) en hun gezinsleden hebben recht op eerste klas.

Voor de inactieve rechthebbenden geldt:

Ziekenhuiszorg tweede klas voor hen en hun gezinsleden, indien zij vóór hun ontslag werden bezoldigd conform schaal 6 of hoger van de voor hen van toepassing zijnde bezoldigingsregeling.

Kosten inzake de aanvullende voorzieningen

De medische kosten die voortvloeien uit de aanvullende voorzieningen komen voor rekening van het bevoegde gezag/de werkgever.

Bedrijfsongeval

Indien een rechthebbende tijdens werkuren een ongeval krijgt, dient er een rapportage daarvan te worden opgemaakt door het afdelingshoofd waaronder de rechthebbende ressorteert. Het rapport van het ongeval wordt overhandigd aan de medisch adviseur van de SVB. Na onderzoek en bestudering van het ongeval, wordt het ongeval door de medisch adviseur van de SVB goed- of afgekeurd. Bij goedkeuring wordt het ongeval als een bedrijfsongeval gekwalificeerd en komt de rechthebbende in aanmerking voor de aanvullende voorzieningen inzake bedrijfsongeval.

Tegemoetkoming

Bij contante betalingen inzake de aanvullende voorzieningen, komen de onvermijdelijke ziektekosten conform de tarieven van SVB in aanmerking voor terugbetaling. Het verzoek voor terugbetaling dient schriftelijk met originele rekeningen en medisch rapport te worden ingediend bij de SVB, binnen één jaar na afloop van een aaneengesloten behandelings-, en/of verplegingsperiode, doch in ieder geval niet later dan één jaar en drie maanden na het plaatsvinden van de verrichtingen waarop het verzoek betrekking heeft.

Gunstgave regeling komt te vervallen

Bij de inwerkingtreding van het Landsbesluit h.a.m. vervalt de gunstgave regeling. Voor het administratief afwikkelen van de bestaande gevallen is een termijn van 5 jaar als overgangsbepaling opgenomen. Binnen deze 5 jaren hebben de rechthebbenden, die hun behandelingen vóór de inwerkingtreding van het Landsbesluit h.a.m. hebben ondergaan, de mogelijkheid om restitutie te vragen van hun 10% eigen bijdrage. Dit betekent wel dat de zorgverlener binnen de wettelijke termijn van 2 jaren moet declareren.

Voor nadere informatie

 In het geval dat u ziek wordt in het buitenland, kunt u contact opnemen met onze Afdeling Medische Uitzending per mail: medicalreferral@svbcur.org of per telefoon: 434-4300, 522-5454 of 434-4000.

 Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de aanvullende voorzieningen, neem dan contact op met de SVB via telefoon (5999) 434-4000. Op onze website (www.svbcur.org) vindt u uitgebreide informatie over de wetten en regelingen, die de SVB uitvoert.

N.B. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Sociale Verzekeringsbank
Pater Euwensweg 9
Tel: (5999) 434-4000
Fax: (5999) 462-6536
Email: svb@svbcur.org
Website: www.svbcur.org