Ziekteverzekering (loonderving)

Wijziging Zwangerschapsverlof

Aangifteformulier blanco

Mutatieformulier

Het doel van deze verzekering is dat werknemers met een inkomen onder de loongrens verzekerd zijn voor inkomensderving als gevolg van ziekte. Fondsvorming geschiedt d.m.v. betaling van premies door de werkgever (1,9% van het loon van de werknemer). Bepaalde groepen werknemers, bijvoorbeeld ambtenaren en losse arbeiders, zijn van verzekering uitgesloten.

1. Wanneer bent u verzekerd?
Wanneer u voor een werkgever in dienstverband, of persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht met een salaris beneden de loongrens. Peildatum is 1 november.

2. Wat moet u doen als u ziek bent?
Vraag uw werkgever om een ziektemeldingskaart (gele kaart). U neemt met deze kaart uw Seguro Card en uw identiteitsbewijs mee naar uw huisarts.

3. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt verklaard wordt?
Dan moet de dokter, die u arbeidsongeschikt heeft verklaard, op de gele kaart aangeven vanaf welke datum u arbeidsongeschikt bent. Als de ongeschiktheid langer duurt dan twee dagen, moet u naar de controlerend geneesheer van de SVB op de derde dag tijdens zijn spreekuur (uiterlijk 10:00 a.m.).

4. Arbeidsongeschiktheid na de eerste twee dagen wordt vastgesteld door de controlerend geneesheer van de SVB.
Als u zich niet op tijd voor controle meldt, bent u niet langer gerechtigd tot een ziekte-uitkering. Als u niet op uw werk verschijnt op de dag dat u weer arbeidsgeschikt verklaard bent, dan moet u op dezelfde dag naar de SVB voor controle.

5. Waaraan moet u altijd denken als u naar de SVB gaat voor controle?
• Dat u uw ziektemeldingskaart of ongevallenkaart bij u hebt.
6. Wat zijn uw rechten als u ziek bent?
• U heeft recht op ziekengeld, mits u voldoet en voldaan hebt aan de terzake vastgestelde regels.

7. Wanneer bent u arbeidsongeschikt?
• Wanneer u gedurende 24 uur of langer niet in staat bent om te werken als gevolg van ziekte.
• Wanneer u tijdelijk niet mag werken in verband met een noodzakelijk medisch onderzoek.
• Wanneer u niet mag werken in verband met besmettingsgevaar voor anderen.

8. Van wie ontvangt u uw ziektegeld als u arbeidsongeschikt bent?
Gedurende uw dienstverband is de werkgever verplicht om u ziekengeld te betalen op de dag dat u normaal gesproken uw loon zou ontvangen.

9. Vanaf welke dag heeft u recht op ziekengeld?
• Voor de dag waarop de ziekte wordt gemeld en de twee daaropvolgende dagen wordt ook ziekengeld betaald, als de behandelende arts opname in het ziekenhuis noodzakelijk acht.
• Als om dezelfde reden de ziekte meer dan drie dagen duurt (ook wanneer opname in het ziekenhuis noodzakelijk is), en u door de SVB arbeidsongeschikt bent verklaard, krijgt u recht op ziekengeld vanaf de eerste dag van ziekmelding.
• In geval van zwangerschap heeft de werkneemster recht op een ziekte-uitkering gedurende 7 weken voorafgaand aan de geplande dag van bevalling en 7 weken daaropvolgend (zwangerschapsverlof).

10. Hoe hoog is het bedrag van het ziekengeld?
Het ziekengeld bedraagt 80% van het dagloon, ongeacht kostwinnerschap, burgerlijke staat en verblijf in ziekenhuis.

11. Wanneer verloopt uw recht op ziekengeld?
Ter zake van eenzelfde ziekteoorzaak vervalt dit recht twee jaar na de eerste ziektemelding. Werknemers die minder dan 5 dagen per week werken, zijn uitsluitend verzekerd voor Ongevallenverzekering.

12. Wat moet u doen om uw ziekengeld te ontvangen?
• U moet de SVB-administratie een aantekening laten maken over de periode van arbeidsongeschiktheid op de achterkant van uw controlekaart.

• U krijgt een kopie van de SVB van de controlekaart. Deze kopie moet u op dezelfde dag, of anders zo spoedig mogelijk, aan uw werkgever overhandigen.