Uitleg per regeling

72_tmbDe SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal wetten. In de menubalk hiernaast ziet u welke wetten dat zijn.

Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)
Dit is een algemene verzekering die garant staat voor een uitkering voor alle ingezetenen van Curacao bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Weduwen-,Weduwnaars- en Wezenpensioen (AWW)
Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een echtgenoot(o)t(e) bij het overlijden van zijn/haar partner en aan de kinderen bij het overlijden van hun vader/moeder.

Ziekteverzekering (ZV)
Het doel van deze verzekering is dat werknemers met een inkomen onder de loongrens verzekerd zijn voor inkomensderving als gevolg van ziekte.

Ongevallenverzekering (OV)
Het doel van deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te laten verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een ongeval.

Basisverzekering ziektekosten BVZ

Op 1 februari 2013 is de basisverzekering ziektekosten van kracht geworden voor alle inwoners van Curaçao. De basisverzekering, vastgelegd in de
Landsverordening basisverzekering ziektekosten, zorgt voor een uniforme verzekering van de personen die onder haar werking vallen en voor verminderde
zorgkosten.

Cessantia
De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige uitkering waarvan de hoogte afhankelijk is van de duur van de dienstbetrekking en het laatst genoten loon.