Ongevallenverzekering

Gevarenklassen >

Het doel van deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te laten verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een ongeval. De uitkering bedraagt 100%. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt een loonvervangende uitkering verstrekt. Bij overlijden als gevolg van een ongeval hebben nabestaanden recht op ongevallengeld.

1. Wat is een bedrijfsongeval?
Een bedrijfsongeval is een ongeval tijdens de uitvoering, of in verband met de uitvoering van het werk dat leidt tot arbeidsongeschiktheid of tot medische verzorging. Bepaalde ziektes worden beoordeeld als bedrijfsongevallen. Ook een ongeval dat een werknemer overkomt op weg van zijn huis naar het werk en andersom is een bedrijfsongeval, mits hij de kortste weg heeft genomen.

2. Wat moet u doen, als u geconfronteerd wordt met een bedrijfsongeval?
U moet uw werkgever om een bedrijfsongevallenformulier vragen. U moet met het bedrijfsongevallenformulier naar uw huisarts gaan. U moet persoonlijk het bedrijfsongevallenformulier, ingevuld door uw huisarts, overhandigen aan de controlerend geneesheer van de SVB.

3. Waarop heeft u recht als u te maken krijgt met een bedrijfsongeval?
Medische verzorging en opname in het ziekenhuis. Kunstmatige delen van het lichaam (protheses) en hulpmiddelen.

4. Ongevallengeld.
Wat gebeurt er met de financieel afhankelijken van de betrokken persoon in het geval van een fataal bedrijfsongeval?
De financieel afhankelijken hebben recht op financiële steun.

5. Hoe hoog is uw ongevallenuitkering?
100% van uw dagelijkse loon gedurende het eerste jaar.
80% van uw dagelijkse loon gedurende de volgende jaren.
In het geval van gedeeltelijke invaliditeit ontvangt u een ongevallenuitkering volgens het arbeidsongeschiktheidpercentage.

6. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een beslissing van de SVB?
Als u het niet eens bent met een beslissing van de SVB, hebt u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak.
U kunt binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt, schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van de Sociale Verzekeringsbank, Pater Euwensweg 9, Curaçao. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw identiteitsnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de enveloppe “bezwaarschrift”. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift.

Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze beslissing binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt, schriftelijk beroep indient bij de griffier van het Gerecht in het eilandgebied Curaçao. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt door de griffier griffierecht geheven