Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

Aanvraag weduwe
Aanvraag wezen

Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een echtgenoot(o)t(e) bij het overlijden van zijn/haar partner en aan de kinderen bij het overlijden van hun vader/moeder. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Toekenning gebeurt op aanvraag.

1. Wanneer bent u verzekerd?
Iedereen vanaf 15 jaar die ingezetene is van Curacao, of geen ingezetene is maar wel aan de inkomstenbelasting is onderworpen, is verzekerd van een AWW-Pensioen.

2. Wanneer komt u in aanmerking voor een Weduwen- of Weduwnaarspensioen?
Als uw echtgenoot of echtgenote komt te overlijden, en deze op het moment van overlijden als verzekerd kan worden beschouwd en nog geen 65 jaar is, komt u in aanmerking voor een AWW-Pensioen.

3. Wanneer komen kinderen in aanmerking voor een Wezenpensioen?
Bij het overlijden van de verzekerde man of vrouw komen de wettige, gewettigde en erkende kinderen in aanmerking voor een Wezenpensioen. Kinderen van 0 tot en met 14 jaar krijgen automatisch een wezenpensioen. Kinderen van 15 tot en met 24 jaar hebben recht op het Wezenpensioen als zij invalide zijn, of als hun tijd geheel of grotendeels in beslag wordt genomen door het volgen van onderwijs (in dit geval moet de wees ieder schooljaar een schoolverklaring overleggen, waaruit blijkt dat hij of zij schoolgaand is).
Voor niet-wettelijk erkende kinderen is het belangrijk dat een onderhoudsbewijs (bewijs Voogdijraad, rechterlijke vonnis of authentiek akte) kan worden overhandigd of dat zij in een gezinsverband met de overleden man samen leefden. Ook voor pleegkinderen geldt dat bewijs van een gezinsverband moet worden overgelegd.

4. Hoe hoog is het Weduwen- of Weduwnaarspensioen?
De hoogte van het AWW-Pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de gerechtigde.

5. Wanneer gaat het recht op pensioen in?
Het pensioen wordt op aanvraag toegekend en gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Het recht kan niet eerder ingaan dan 12 maanden vóór de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag is ingediend of waarin ambtshalve toekenning heeft plaatsgevonden.

6. Wanneer heeft u geen recht op een Weduwen- of Weduwnaarspensioen?
Als het huwelijk heeft plaatsgevonden nadat uw echtgenoot of echtgenote reeds de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt.
Indien uw echtgenote of echtgenoot voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd nimmer verzekerd is geweest.

7. Wanneer wordt het Weduwen- en Weduwnaarspensioen ingetrokken?
Bij hertrouwen, bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd en bij overlijden wordt het pensioen ingetrokken. Bij hertrouwen wordt het AWW-pensioen stopgezet m.i.v. de maand volgende op die waarin het hertrouwen heeft plaatsgevonden. Echter wordt aan de weduwnaar of weduwe een bedrag ineens uitgekeerd van ten hoogste twaalf maal het maandelijkse pensioenbedrag dat aan hem/haar zou toekomen indien er geen sprake zou zijn geweest van hertrouwen.

8. Hoe wordt het Weduwen-, Weduwnaars- en Wezenpensioen uitbetaald?
Via de Bank.
De termijnen van het pensioen, die niet zijn ingevorderd binnen twee jaar na de eerste dag waarop zij konden worden ingevorderd, worden niet meer uitbetaald.