Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De AOV geldt voor iedereen, dus niet alleen voor werkgevers of werknemers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, scholieren en studenten. De AOV is gegrond op het solidariteitsbeginsel, in die zin dat alle verzekerden die op Curaçao een inkomen genieten, de premie AOV moeten betalen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat de verzekerde persoon ingezetene is geweest van Curaçao vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het pensioen wordt op aanvraag toegekend.

Download aanvraag formulier

U kunt het aanvraagformulier via onderstaande link downloaden, uitprinten en bij ons inleveren.

AOV formulier >

Landsverordening

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering ( P.B. 1960, no. 83)  uit.

Landsverordening AOV >

Landsverordening wijziging AOV >

Wie is verzekerd?

Verzekerd voor de AOV zijn:

 • Alle ingezetenen – ongeacht hun nationaliteit – van Curaçao die (vanaf 1 maart 2013) nog geen 65 oud jaar zijn. Ingezetene is degene die duurzaam op Curaçao woont. Duurzaam betekent: het centrum van je levensbelangen (in sociaal, economisch en juridisch opzicht) hebben op Curaçao. Het enkel wonen op Curaçao is dus niet voldoende om voor de AOV verzekerd te zijn.
 • Niet ingezetenen (in het buitenland woonachtig ) die op Curaçao arbeid in dienstbetrekking verrichten of hebben verricht en hierdoor aangeslagen zijn in de inkomstenbelasting als binnen Curaçao wonende belastingplichtige.
 • Curaçaose ambtenaren met een Nederlandse nationaliteit die tijdelijk in het buitenland hebben gewoond vanwege:
  – het feit dat zij in Nederland arbeid hebben verricht voor de Curaçaose overheid. Dit geval doet zich voor als men in Nederland werkzaam is geweest als Curaçaose gevolmachtigde Minister of voor de gevolmachtigde minister.
  – het vervullen van een studie-opdracht.

Niet verzekerd voor de AOV is:

 • De vreemdeling die niet geacht kan worden blijvend binnen Curaçao te wonen en die terzake van binnen Curaçao verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van een andere mogendheid.

Belangrijke wetswijziging

Per 1 maart 2013 is de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering ( P.B. 1960, no. 83) op de volgende punten gewijzigd:

 1. Pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd van 60 naar 65;
 2. AOV-pensioen zal niet automatisch met de gestegen kosten van levensonderhoud (inflatie) worden aangepast. Het AOV-pensioen zal slechts worden aangepast indien er sprake is van reële economische groei (nominale economische groei minus inflatie);
 3. De totale AOV-premie wordt met 2% verhoogd, waardoor de totale premie 15% zal bedragen. Deze verhoging komt voor de rekening van de werkgever;
 4. De premie-inkomensgrens wordt verhoogd tot Naf 100.000,00 per jaar, met dien verstande dat de verzekerde die een belastbaar inkomen geniet van meer dan Naf 100.000,00 per jaar, een extra premie van 1% over het bedrag dat boven de Naf 100.000,00 uitgaat, afdraagt.

Voor alle AOV-pensioengerechtigden en partnertoeslag-gerechtigden die na 1 januari 2017 geen ingezetenen zijn van Curaçao zal gelden dat het AOV-pensioen en het AWW-pensioen verlaagd zullen worden met 10%.

Consequenties verhoging pensioengerechtigde leeftijd

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd tot 65 jaar is van toepassing op de verzekerden die bij de inwerkingtreding van deze landsverordening per 1 maart 2013 56 jaar of jonger zijn (geboren na 01-03-1956). Verzekerden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wijziging van de landsverordening AOV 57 of 58 jaar oud zijn (en die dus geboren zijn tussen 01-03-1954 en 01-03-1956), hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een overgangsregeling: zij mogen bepalen op welke leeftijd, variërend van 60 tot en met 65 jaar, zij hun recht op de ouderdomsverzekering willen of zullen doen gelden. Daarbij geldt wel dat voor elk jaar dat de verzekerde eerder dan met de 65- jarige leeftijd met ouderdomspensioen gaat, de verzekerde 6% minder AOV-pensioen zal gaan ontvangen. Tabel 1 geeft u een indicatie van de hoogte van het AOV-pensioen die u kunt ontvangen, indien u ervoor zou kiezen eerder het recht op ouderdomspensioen te doen gelden als u per 1 maart 58 of 57 jaar oud was.

Tabel 1: hoogte AOV-uitkering  indien de verzekerde zou kiezen tussen 60 en 65 jaar het recht op een AOV-pensioen te doen gelden

Leeftijd

Hoogte

  Korting

Hoogte

AOV

AOV

(volledig)

%

Bedrag

na korting

60

862.00

30

258.60

603.40

61

862.00

24

206.88

655.12

62

862.00

18

155.16

706.84

63

862.00

12

103.44

758.56

64

862.00

6

51.72

810.28

65

862.00

0

862.00

 

Voor verzekerden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze landsverordening 59 jaar oud zijn, geldt dat zij bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd pensioengerechtigd zullen zijn in de zin van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, zoals deze luidde vóór de onderhavige wijziging en dus pensioen kunnen krijgen op hun 60-jarige leeftijd zonder de korting van 6% per jaar.

Premie betaling

De AOV is een verplichte verzekering en wordt gefinancierd volgens het zogeheten omslagstelsel. Dat houdt in dat alle verzekerden tussen 15 en 65 jaar die een inkomen hebben gezamenlijk de premie betalen die nodig is om de pensioengerechtigden van een AOV-pensioen te voorzien. De premie bedraagt na 01-03-2013 totaal 15%, waarbij het werkgeversaandeel 9 % is en het werknemersaandeel 6%. De premie wordt geheven over het inkomen tot een maximum van Naf. 100.000 ( vanaf 1 maart 2013). Met dien verstande dat de verzekerde die een belastbaar inkomen geniet van meer dan Naf. 100.000 per jaar, een extra premie van 1% over het bedrag dat boven de Naf. 100.000 uitgaat, afdraagt.

Hoogte AOV-pensioen

De AOV heeft een opbouwkarakter, wat wil zeggen dat de hoogte van de AOV-pensioen afhankelijk is van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest en dus AOV-aanspraken heeft opgebouwd. Het maakt voor de verzekering niet uit welke nationaliteit u heeft, of u wel of geen inkomen heeft of dat u premies AOV heeft betaald. De AOV wordt na 1 maart 2013 opgebouwd tussen uw 15e en 65ste jarige leeftijd. De maximale bruto AOV-pensioen voor het jaar 2014 is Naf. 862, =. Dit bedrag geldt  alleen voor degenen die 50 jaar verzekerd zijn geweest.   Hebt u  gedurende uw verzekeringsperiode  buiten Curaçao gewoond, bijvoorbeeld vanwege wonen, werken of studeren,  dan bent u in de regel niet verzekerd geweest en bouwt u dus geen AOV- aanspraken.  U krijgt voor ieder kalenderjaar dat u niet verzekerd bent geweest een korting van 2% op het volledige AOV-pensioen.  Weet u ongeveer hoeveel jaar u verzekerd bent geweest? Vermenigvuldig dit dan met 2% en zet dit af tegen Naf. 862, =. Dan weet u globaal hoeveel AOV-pensioen u kunt verwachten. Hou wel rekening met het feit, dat indien u AOV-premie had dienen te betalen doch dat niet hebt gedaan, u voor elk jaar waarin die premie niet is betaald een korting krijgt van 3% per jaar.

Kerstgratificatie

Indien u in de maand september recht heeft op AOV-pensioen, dan heeft u recht op kerstuitkering. De kerstuitkering bedraagt 100% van het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop recht bestond in de maand september en wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand december.

Conform een wetswijziging zal vanaf dit jaar (2016) het recht op kerstgratificatie voortaan gekoppeld zijn aan het ingezetenschap. Dit betekent dat voortaan aan AOV-pensioengerechtigden die in de maand september geen ingezetenen zijn van Curaçao geen kerstgratificatie zullen worden uitbetaald.

De toeslag

Voor gehuwde gepensioneerden waarvan het huwelijkspartner nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt dat het huwelijkspartner een toeslag zal ontvangen voor zover het gezamenlijke belastbaar inkomen niet meer dan Naf.12.000,00 per jaar bedraagt. De hoogte van uw toeslag is afhankelijk van het aantal jaren dat uw huwelijkspartner verzekerd was tussen zijn/haar 15e verjaardag tot en met de 65ste verjaardag van de gepensioneerde. Voor elk jaar dat uw huwelijkspartner niet verzekerd is geweest, gaat er een korting van 2% van de toeslag af. De maximale toeslag voor het jaar 2016 bedraagt Naf. 591, = bruto per maand. Uw huwelijkspartner krijgt een eigen AOV-pensioen als hij of zij 65 wordt – indien ze niet van de overgangsregeling gebruik kunnen maken – en voldoet aan de voorwaarden voor het krijgen van een AOV-pensioen.

Aanvragen AOV-pensioen

Om in aanmerking te komen voor een AOV-pensioen/toeslag dient u een aanvraag in te dienen. Dit gebeurt via een speciaal aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dient altijd juist en volledig te worden ingevuld en ondertekend. Als u op Curaçao woont, vraagt u het AOV-pensioen/de toeslag aan bij de SVB. U dient altijd een geldig identiteitskaart bij u te hebben en een bankbewijs van uw bankrekeningnummer. De SVB kan u ook eventueel helpen bij het invullen en controleren van uw aanvraag. Woont u op het moment van aanvragen in het buitenland dan dient u zelf zorg te dragen voor het opsturen van het aanvraagformulier naar de SVB. In dit geval kunt u het aanvraagformulier via onze website downloaden of de SVB verzoeken om u een aanvraagformulier op te sturen. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, samen met de benodigde bijlagen (zoals een kopie van uw paspoort, kopie van uw bankgegevens en een originele attestatie de vita ( bewijs van in leven zijn)) dienen geadresseerd te worden aan: Sociale Verzekeringsbank Curaçao, Pater Euwensweg  9, Curaçao. Aanvraagformulieren kunnen ook digitaal (pensioenen@svbcur.org) worden opgestuurd. Het is aanbevolen om 6 maanden voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd het aanvraagformulier in te vullen. De SVB heeft namelijk tijd nodig om vast te stellen hoe hoog uw pensioen wordt. Daarvoor moet de SVB nagaan in welke tijdvakken u voor de AOV verzekerd bent geweest. Als u de aanvraag tijdig indient, kan het AOV-pensioen ook op tijd worden toegekend.

Ingangsdatum

Als de pensioenaanvraag tijdig wordt ingediend, kan het ouderdomspensioen in de regel worden toegekend en voor het eerst worden uitbetaald op de eerste dag van de maand volgende op die waarin u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Als u het AOV-pensioen/de toeslag te laat hebt aangevraagd, kan de SVB het AOV-pensioen/de toeslag met terugwerkende kracht toekennen. Maar het AOV-pensioen/de toeslag kan niet eerder ingaan dan één jaar voordat het is aangevraagd. Slechts in bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Indien u vòòr  1 maart 2013 reeds 60 jaar oud was en heeft u nog geen aanvraag ingediend voor een AOV-pensioen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de SVB dan sturen wij u een aanvraagformulier.

Betaalbaarstelling

De SVB betaalt uw AOV-pensioen/toeslag aan het begin van iedere maand ( dus vooruit) uit via uw bank. Waar u ook woont, de SVB zorgt ervoor dat u uw AOV-pensioen krijgt. Als u in het buitenland woont, kunt u uw AOV-pensioen ook op een buitenlands bankrekeningnummer ontvangen. Geef dan de IBAN en BIC aan ons door. Uw IBAN ( International Bank Account Number) is uw internationale bankrekeningnummer. Uw BIC code ( Bank Identifier Code) is de code van uw bank en is verplicht bij alle internationale betalingen. Zonder deze codes kunnen wij uw AOV-pensioen/toeslag niet overmaken. Uw IBAN en BIC vindt u op uw bankafschrift. Staan het IBAN en de BIC niet op uw bankafschrift vermeld, dan kunt u een bewijs daarvan opvragen bij uw bank. Stuurt dit dan mee met het aanvraagformulier. Als het AOV-pensioen overgemaakt moet worden op uw bankrekeningnummer in Nederland, Sint Maarten, BES eilanden en Aruba hoeft u geen IBAN en BIC nummer op te geven. Het AOV-pensioen wordt in geval van betaling door een buitenlandse bank niet in Antilliaanse guldens uitbetaald, maar in een andere valuta. Het netto bedrag dat u ontvangt, kan per keer verschillen omdat dit afhankelijk is van de wisselkoers van de andere valuta. Voor het overmaken van geld naar een buitenlandse rekening brengen de banken extra kosten in rekening. Deze kosten gaan van uw AOV-pensioen af. Om mogelijke stagnaties in de uitbetaling te voorkomen is het aan te bevelen om de SVB tijdig op de hoogte te stellen als u van betaaladres wilt veranderen. De termijnen van het pensioen of toeslag, welke niet zijn ingevorderd binnen twee jaar na de eerste dag, waarop zij konden worden ingevorderd, worden niet meer uitbetaald.

Attesatie de vita

Als u in het buitenland woont, dienen wij periodiek na te gaan of u nog in leven bent. Het ouderdomspensioen eindigt immers bij overlijden van de pensioengerechtigde. Dit is ook de reden waarom wij u periodiek vragen om ons een bewijs dat u nog leeft (attestatie de vita) op te sturen.

U woont in het koninkrijk der Nederlanden
Als u op Sint Maarten, BES eilanden of Aruba woont kunt u bij een van onze zuster organisaties langsgaan om het levensbewijs  in te laten  vullen en te verifiëren.  De attestatie de vita die afgegeven is door onze zuster organisaties hebben een geldigheidsduur van 6 maanden en kunnen ook digitaal worden opgestuurd naar: pensioenen@svbcur.org. Indien de attestatie de vita digitaal wordt opgestuurd hoeft het originele document niet via de post te worden opgestuurd.

U woont elders in wereld
Woont u elders in de wereld kunt u de attestatie de vita bij één van de volgende bevoegde instanties ophalen: Nederlandse ambassade, Nederlandse consulaat, plaatselijke notaris en plaatselijke bevolkingsregister. Onze formulier “attestatie de vita”, dat via onze website kan worden gedownload, moet u door bovengenoemde instanties laten invullen, valideren en waarmerken. Uitsluitend originele door de daartoe bevoegde instantie gevalideerde en gewaarmerkte attestaties de vita zullen door de SVB in behandeling worden genomen. Na ontvangst van de originele gevalideerde attestatie de vita zullen wij uw geblokkeerde termijnen uitbetalen tot en met de datum van de attestatie de vita. Zorg ervoor dat u de attestatie de vita voor de 12e van de desbetreffende maand opstuurt. Daarmee voorkomt u dat wij uw AOV-pensioen (tijdelijk) moeten blokkeren voor uitbetaling.

Wat gaat van uw AOV-pensioen/toeslag af

Als u op Curaçao woont, moet de SVB op uw AOV-pensioen/toeslag premie voor de Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ) inhouden die ieder pensioengerechtigde moet betalen. De inhouding bedraagt 1% van het bruto AOV-pensioen/toeslag. Woont u buiten Curaçao, dan wordt geen premie AVBZ van uw AOV-pensioen ingehouden.

Einde van het pensioen

Het AOV-pensioen /de toeslag eindigt door overlijden van de gerechtigde. Lang niet iedereen zal er aan denken om zo spoedig mogelijk na het overlijden van bijvoorbeeld de pensioengerechtigde of huwelijkspartner de SVB hiervan op de hoogte te stellen. Toch is het belangrijk dit wel te doen. Het AOV-pensioen/de toeslag moet immers worden stopgezet, aangezien het recht op een AOV-pensioen/toeslag eindigt op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de pensioengerechtigde is overleden. Als de huwelijkspartner jonger is dan 65 jaar kan hij of zij een beroep doen op de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW).

Uitbetaling bij overlijden

Overlijdt een pensioengerechtigde/toeslaghebbende dan wordt het AOV-pensioen/de toeslag uitbetaald tot en met de laatste dag van de maand waarin het overlijden plaats vond. Indien AOV-pensioenen niet zijn uitbetaald ( bijvoorbeeld vanwege het feit dat deze opgeschort zijn) dan komt het tegoed toe aan de erfgenamen. De aanvraag hiervoor moet, samen met een overlijdensverklaring en een verklaring van erfrecht (verkrijgbaar bij een notaris), binnen zes maanden na het overlijden bij de SVB te zijn ingediend. Het aanvraagformulier kunt u via onze website downloaden of de SVB verzoeken om u een aanvraagformulier op te sturen.

Uitkering ineens na overlijden

Overlijdt een pensioengerechtigde/toeslaghebbende dan wordt een bedrag ineens, gelijk aan vier maanden de ouderdomspensioen uitbetaald aan de persoon of personen die daarvoor naar het oordeel van de SVB redelijkerwijs in aanmerking komt of komen. Door de wetswijziging zal vanaf 1 januari 2017 gelden dat de hoogte van de eenmalige uitkering gelijk zal zijn aan viermaal het maandbedrag van het AOV-pensioen waarop recht bestond in de maand van overlijden van de AOV-pensioengerechtigde.

Meestal is dit de persoon die belast is geweest met de begrafeniskosten van de overleden pensioengerechtigde. Op de eenmalige uitkering wordt geen premie ABVZ ingehouden. De aanvraag hiervoor moet binnen zes maanden na het overlijden bij de SVB zijn ingediend. Het aanvraagformulier kunt u via onze website downloaden of de SVB verzoeken om u een aanvraagformulier op te sturen. Voeg een kopie van de overlijdensakte en een kopie van een betalingsbewijs toe bij uw aanvraagformulier.

Meldingsplicht, controle en terugvordering

De SVB controleert door middel van periodieke controles of steekproeven of niemand onterecht AOV-pensioen/toeslag krijgt. Doen zich in uw persoonlijke omstandigheden wijzigingen voor die van invloed zijn of kunnen zijn op uw AOV-pensioen/toeslag, dan bent u verplicht die binnen 14 dagen schriftelijk door te geven aan de SVB. Ook is iedereen die een AOV-pensioen/toeslag ontvangt verplicht om op tijd te reageren als de SVB verzoekt om informatie. Uw ouderdomspensioen/toeslag wordt door de SVB ingetrokken of herzien wanneer er zich in uw persoonlijke omstandigheden wijzigingen voordoen die van invloed zijn of kunnen zijn op uw AOV-pensioen/toeslag. Zo wordt voorkomen dat u teveel ontvangt en u later moet terugbetalen. Te veel of ten onrechte uitbetaalde AOV-pensioen/toeslag wordt teruggevorderd als u: – onjuiste inlichtingen hebt gegeven of wijzigingen niet of niet tijdig hebt doorgegeven; – had kunnen begrijpen dat het uitbetaalde bedrag te hoog was of ten onrechte werd uitbetaald.  Het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie of het niet verstrekken van relevante informatie is strafbaar.

Wat moet u melden?

De volgende wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden moet u altijd binnen 14 dagen schriftelijk doorgeven aan de SVB: • als uw huwelijk door echtscheiding is ontbonden; •  als uw huwelijkspartner overlijdt; • als de nationaliteit van u of uw huwelijkspartner wijzigt; • als u gaat verhuizen; • als u naar het buitenland vertrekt of in een ander land gaat wonen (u hoeft geen bericht te sturen als u een korte vakantiereis maakt).

Een wijzing kunt u aan ons doorgeven via email ( pensioenen@svbcur.org) of met onze formulier “wijziging doorgeven”. Dit formulier kunt u downloaden van onze website of opvragen bij ons kantoor. U kunt natuurlijk ook bellen met of schrijven naar de SVB om een formulier toegestuurd te krijgen.

Regel uw post bij ziekte

Het kan iedereen overkomen: ziek worden. Meestal duurt het kort, maar het kan ook zijn dat u langer het bed moet houden. Of dat u naar het ziekenhuis moet of ergens tijdelijk moet worden verpleegd. Het is aan te raden om voor deze situaties alvast iets te regelen voor bijvoorbeeld uw post. Zo kunt u voorkomen dat uw AOV-pensioen/toeslag wordt ingetrokken, opgeschort, geschorst of herzien omdat u niet op tijd heeft gereageerd op een verzoek van de SVB. U kunt bijvoorbeeld de SVB vragen om de post naar iemand anders te sturen die u dan op de hoogte brengt van belangrijke brieven. Daarnaast is het ook mogelijk dat u iemand machtigt om namens u op te treden. Daarmee geeft u deze persoon toestemming om uw post te openen en te beantwoorden. Daarvoor is het nodig dat u samen met de gemachtigde een verklaring ondertekent. De SVB heeft daar een speciaal formulier voor. U kunt het formulier van onze website downloaden of opvragen bij ons kantoor.

Vertrek naar het buitenland

Als u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in het buitenland gaat wonen, kan dit tot gevolg hebben dat er een korting op uw AOV-pensioen/toeslag wordt toegepast. Informeert u dus altijd bij de SVB wat de gevolgen zijn voor de hoogte van uw AOV-pensioen/toeslag als u buiten Curaçao gaat wonen.
Wat u verder moet weten – AO-nummer Wanneer u uw pensioenaanvraag bij de SVB hebt ingediend, stelt de SVB een dossier samen. In dit dossier worden alle gegevens die van belang zijn verzameld. Iedere pensioengerechtigde beschikt over een eigen dossier met een eigen registratienummer (AO. Nr.). en een contactpersoon van de SVB. Uitgaande van de eerste letter van uw achternaam wordt u een contactpersoon aangewezen. Op alle schriftelijke stukken die u van de SVB ontvangt, staan uw AO.-nr. en de naam van uw contactpersoon. Wanneer u vragen heeft over uw pensioen en u wilt schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de SVB, vermeld dan uw AO.-nr. en uw contactpersoon. De SVB kan u dan sneller antwoord geven op uw vragen.

Werken na het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd

Als u na uw pensionering nog in loondienst blijft werken, mag u uw loon gewoon houden naast uw AOV-pensioen. Over uw loon wordt in dat geval geen premie AOV meer ingehouden.

Beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de SVB, hebt u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak. U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing, schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van de Sociale Verzekeringsbank, Pater Euwensweg 9, Curaçao Nederlandse Antillen. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw identiteitsnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de enveloppe “bezwaarschrift”. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze beslissing binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing, schriftelijk beroep indient bij de griffier van het Gerecht in het eilandgebied Curaçao of in het eilandgebied waar u woont. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt door de griffier griffierecht geheven.

Zo kunt u ons bereiken

Heeft u nog vragen,  kijk dan eerst op onze website www.svbcur.orgof stuur ons een e-mail. Heeft u geen internet, dan kunt u natuurlijk ook een brief sturen. Of u belt naar de SVB op werkdagen tussen 07:30 uur en 16:00 uur. Wij kunnen u in het Engels, Spaans, Nederlands en natuurlijk in het Papiaments te woord staan. De adressen, contactpersonen, email adressen, telefoonnummers en faxnummers van afdeling pensioenen bij de SVB staan hieronder.

Telefoonnummer, contactpersoon en emailadres
• Voor de letters A-H: (5999)434-4448. Contactpersoon: dhr. A. Wilson. Email adres: awilson@svbcur.org
• Voor de letters I-N: (5999)434-4453. Email: pensioenen@svbcur.org
• Voor de letters O-Z: (5999)434-4456. Contactpersoon: mevr. M. Scoop. Email adres: sscoop@svbcur.org

Adres
Pater Euwensweg 9
Willemstad, Curacao

Faxnr. : (5999)434-4502
Internet: www.svbcur.org
E-mailadres: pensioenen@svbcur.org

Vragen?

Gebruik dit emailadres om ons een vraag te stellen: pensioenen@svbcur.org