Cessantia

Ingevolge artikel 7 van de Cessantia Landsverordening is de werkgever verplicht uiterlijk per 30 juni van ieder kalenderjaar ten behoeve van de in zijn/haar dienst zijnde werknemers een bijdrage aan de SVB te betalen, de zogenaamde Cessantia-bijdrage. De bijdrage wordt bepaald door het aantal in dienst zijnde werknemers per 1 december van het voorafgaande jaar te vermenigvuldigen met Nafl.40,=

1. Doel
De Cessantia-Landsverordening stelt regels vast inzake een verplichte éénmalige uitkering aan de werknemer bij ontslag buiten zijn toedoen.

2. Voor wie geldt deze regeling?
De regeling geldt voor alle werknemers, met uitzondering van personen werkzaam bij een
publiekrechtelijk lichaam, alsmede beambten of leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.

3. Recht op uitkering
De werknemer heeft recht op een uitkering als de dienstbetrekking wordt beëindigd, anders dan door zijn schuld of ten gevolge van een aan hem toe te rekenen omstandigheid.

4. De hoogte van de uitkering
De Cessantia-uitkering bedraagt:

a) voor het eerste t/m het tiende volle dienstjaar, één weekloon per dienstjaar;

b)voor het elfde t/m het twintigste volle dienstjaar, één en een kwart weekloon per dienstjaar;

c) voor de daaropvolgende volle dienstjaren, tweemaal het weekloon
per dienstjaar.

Een periode van meer dan zes maanden na het eerste dienstjaar geldt als een vol dienstjaar.

5. Wie betaalt de uitkering?
De Cessantia-uitkering komt ten laste van de werkgever, met dien verstande dat in het geval van faillissement of surseánce van betaling, de uitkering door de SVB wordt uitbetaald.

6. Verzoek om uitkering
Het verzoek om de Cessantia-uitkering dient binnen 12 maanden na beëindiging van de dienstbetrekking bij de werkgever of bij de SVB te worden ingediend.

7. Beroep
Als u het niet eens bent met een beslissing van de SVB, hebt u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak.
U kunt binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt, schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van de Sociale Verzekeringsbank, Pater Euwensweg 9, Curaçao. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw identiteitsnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de enveloppe “bezwaarschrift”. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift.

Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze beslissing binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt, schriftelijk beroep indient bij de griffier van het Gerecht in het eilandgebied Curaçao. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt door de griffier griffierecht geheven.

8. Verplichte bijdrage van de werkgever
De werkgever is wettelijk verplicht voor elke werknemer, uiterlijk in de maand juni van ieder kalenderjaar, een bijdrage van NAfl. 40.- te betalen aan de SVB.