Uitleg per regeling

De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal
wetten. In de menubalk hiernaast ziet u welke wetten dat zijn.

Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)
Dit is een algemene verzekering die  garant staat voor een uitkering voor alle ingezetenen van Curacao bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Weduwen-,Weduwnaars- en Wezenpensioen (AWW)
Dit is een algemene verzekering die  financiële steun garandeert aan een echtgenoot(o)t(e) bij het overlijden van zijn/haar partner en aan de kinderen bij het overlijden van hun  vader/moeder.

Ziekteverzekering (ZV)
Het doel van deze verzekering is dat werknemers met  een inkomen onder de loongrens verzekerd zijn voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van ziekte.

Ongevallenverzekering (OV)
Het doel van deze verzekering is om werknemers door hun  werkgevers te laten verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een ongeval.

Cessantia
De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid
buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige uitkering waarvan
de hoogte afhankelijk is van de duur van de dienstbetrekking en het laatst
genoten loon.

Basisverzekering ziektekosten (BVZ)
Op 1 februari 2013 is de basisverzekering  ziektekosten van kracht geworden voor alle inwoners van Curaçao. De basisverzekering, vastgelegd in de Landsverordening basisverzekering  ziektekosten, zorgt voor een uniforme verzekering van de personen die onder haar werking vallen en voor verminderde zorgkosten.